સ્વતંત્રતા

એક માણસે એક કબૂતરને કબૂતર જન્મ્યું ત્યારથી પિંજરામાં પુરી રાખ્યું, એક સમય આવ્યો કે માણસથી કબૂતર સાચવવાની પરિસ્થિતિ રહી નહીં એટલે એણે કબૂતરને છોડી મૂક્યું. કબૂતર થોડું તો ઉડયું પણ રોજના અનુભવના અભાવે નીચે પટકાયું અને ત્યાંજ કુતરાઓ એ એને મારી ને ખાઈ ગયા.
બીજા ભાઈ એ આ માણસને પૂછ્યું કે તમે કેમ કબૂતર મારી નાખ્યું?? તો માણસે કહ્યું કે મેં એને પીંજરામાં બધી જ સવલતો આપી છે સારા માં સારું ખાવાનું આપ્યું છે અને અંતે એને આઝાદ પણ કરી દીધું..એને સ્વતંત્રતા આપી દીધી પછી મારો શું વાંક? કબૂતર ના ઉડી શક્યું એ એનો વાંક…

પેલો બીજો માણસ જાતે જ મનમાં બબડયો..” આ કેવી આઝાદી કે સ્વતંત્રતા જે મૃત્યુ તરફ જ લઈ જાય? બીજો કોઈ રસ્તો જ ના બચે?? “..

-તેજશ પટેલ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s